News

INVITATION FOR BIDS

INVITATION FOR BIDS

INVITATION FOR BIDS

Suchana ICB 2072-10 001

INVITATION FOR BIDS

suchana

INVITATION FOR BIDS

पसल संचालन गर्नको लागि ठेक्का

 

 

 

 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय   

गौचरको 

शिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना  

  (सूचना प्रकाशित मिति २०७२।०८।२३)   

 

शिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना |

 
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण 
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय   
गौचरको 
शिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना  
  (सूचना प्रकाशित मिति २०७२।०८।१८)   
 
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको प्रस्थान तर्फ देहाय बमोजिमका पसल संचालन गर्नको लागि ठेक्का वन्दोवस्त गर्नु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारको सम्वन्धीत निकायवाट इजाजत प्राप्त गरेका इच्छुक फर्म/कम्पनीहरुले निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही छुट्टाछुट्टै वोलपत्र फाराम पेश गर्नु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।  

Pages