जानकारी सम्बन्धमा (NCB/17/PROSEC/074-75)-२०७४/१२/२०